Природен парк "Врачански балкан"

врачански балкан
врачански балкан
врачански балкан

Природен парк "Врачански балкан"

Природен парк „Врачански Балкан” обхваща по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Врачанската планина заема междинно място между Предбалкана и Главната старопланинска верига и се издига южно от гр. Враца и Врачанското поле. На запад паркът е ограден от Дружевската котловина – от Козица – Западна Стара планина; на юг от Искърски пролом – от Мургашкия дял на Западна Стара планина и масива Ржана; на север от Бърдо Веслец, бърди Милин камък – от Дунавската равнина; на изток – от Искърски пролом – от Мургашкия дял на Западна Стара планина.

Народен парк „Врачански Балкан” е обявен със Заповед № 1449/21.12.1989 г. на Комитета по опазване на природната среда с обща площ 30129,9 ха. През 2003 г. със Заповед № РД-934/22.07.2003 г. на Министерстовото на околната среда и водите Народен парк „Врачански Балкан” е прекатегоризиран в Природен парк.

По-голямата част от територията е покрита с мощни карбонатни скали, което определя множеството пещери и пропасти - над 500 броя. По-известните са Леденика, Темната дупка, Барките, Беляр и др. В парка и резервата се намират едни от най-забележителните прилепни пещери на България, в които са установени 19 вида прилепи, всички защитени от закона.

В границите на Природен парк ”Врачански Балкан” се опазват над 1000 вида висши растения. Уникални и защитени растения за територията са: люспестото изтравниче, келереровия центратус, ковачевия зановец, жълтия планински крем, велчевото плюскавиче и кълбестата траунстенейра.

Фауната е представена от 1507 вида животни, в т.ч. 276 вида гръбначни и 1231 вида безгръбначни. Врачанският Балкан е важно място за гнездене на 120 вида птици, между които: черен щъркел, белоопашат мишелов, скален орел, сокол скитник, пъстър скален дрозд, зелен кълвач  и  др. Над 170 вида са от Европейско природозащитно значение, а 157 вида са защитени от Закона за биологичното  разнообразие.

Природен парк ”Врачански Балкан” е един от най-важните райони за пеперуди в България. Тук се срещат Червен аполон, Голям аполон,  Дневно пауново око, Голям полумесец и др.

Територията на ПП ”Врачански Балкан” е част от Националната екологична мрежа ”Натура - 2000”. В неговите граници се намират и следните защитени територии: резерват: “Врачански карст”; 5 природни забележителности: “Темната дупка”, “Леденика”, “Вратцата” “Ритлите”, “Новата пещера” и 5 защитени местности: “Падините”, “Вола”. “Веждата”, “Боров камък”, “Лакатнишки скали”.

Photo credit: Yordan Nedialkov, bestbgtrips.com